این مستند گزارشی اجمالی از انتقال سکوی 17 بی پارس جنوبی می باشد

فهرست