پخش مستند 18بی کاری از گروه رسانه ای فاطر از شبکه های سیما-شبکه مستند در این مستند عملیات بارگذاری(لودات) و نصب سکوی نفتی نمایش داده می شود.

فهرست