تلاش های مهندسان و متخصصان کشورمان برای انتقال و نصب سکوی گازی 14-بی در این مستند به تصویر کشیده شده است.
فهرست